Jak powinna wyglądać ewidencja czasu pracy?

biznes

Polskie prawa pracy nakazuje, by pracodawca prowadził ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. W czym jeszcze pomaga karta ewidencji czasu pracy? Jak ją prowadzić?

Kto musi prowadzić kartę ewidencji czasu pracy? Jak powinna wyglądać karta?

Pracodawca musi prowadzić ewidencję czasu pracy zatrudnionych u siebie pracowników. Oprócz prowadzenia ewidencji, ważne jest również, aby czas pracy pracowników był ewidencjonowany oddzielnie dla każdego pracownika. Pracodawca zakłada i prowadzi odrębnie dla każdego pracownika kartę ewidencji czasu pracy w zakresie obejmującym pracę w poszczególnych dobach, pracę w niedziele i święta, pracę w porze nocnej, pracę w godzinach nadliczbowych, dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy, usprawiedliwione nieobecności w pracy oraz nieusprawiedliwione nieobecności w pracy. Nie ma określonego wzoru takiej karty, więc należy opracować go samodzielnie,

Pamiętając, aby zawierała wszystkie niezbędne elementy i odzwierciedlała, przez jaki czas pracownik faktycznie wykonywał pracę w poszczególnych dobach.

Czytaj także  Jak poprawić wygląd biura? Kilka pomysłów

Jakie dokumenty należy dołączyć do karty ewidencji czasu pracy?

Prowadząc ewidencję czasu pracy pracownika, należy dołączyć do niej wnioski o udzielanie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych. Do karty dodaje się także

wszelkie wnioski o urlop czy zwolnienia lekarskie pracownika. Dzięki temu dokładanie możemy określić, ile godzin faktycznie przepracował.

Kiedy nie prowadzi się ewidencji czasu pracy?

Występuje grupa pracowników, dla której nie ewidencjonuje się godzin pracy, a są to pracownicy objęci systemem zadaniowego czasu pracy. W takim przypadku po prostu uwzględnia się dni, w

których pracownik nie wykonywał pracy, na przykład w czasie urlopu, zwolnienia lekarskiego, usprawiedliwionych lub nieusprawiedliwionych nieobecności. Nie prowadzi się także ewidencji czasu pracy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej.

Czy można korzystać z programu kadrowo-płacowego chcąc prowadzić ewidencję czasu pracowników?

W przypadku braku wyraźnej dyrektywy ustawodawcy należy uznać, że dokumentacja pracownicza może być prowadzona w dowolnej formie. W związku z tym, może ona mieć zarówno charakter pisemny, jak i elektroniczny. Oznacza to, że można korzystać z programu kadrowo-płacowego. Dobre oprogramowanie pozwala firmom usprawnić procesy kadrowo-płacowe związane przede wszystkim z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, wyliczaniem listy płac, tworzeniem rachunków do umów cywilnoprawnych, generowaniem deklaracji oraz ich wysyłaniem bezpośrednio do Urzędu Skarbowego, a także ewidencją czasu pracy.

Czytaj także  Przechowywanie dokumentów w archiwum

Brak realizacji obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracownika może skutkować nałożeniem kary grzywny na pracodawcę. Zadbajmy o poprawność ich tworzenia, a chcąc uprościć pracę, kupmy program kadrowo-płacowy.

Leave a Comment